isc toppers
2016-17
SCIENCE

DEEPTHI S
99%

MANIYA GOYAL
94.5%

RAJSHREE SINGH
94%
COMMERCE

MANVEET KAUR OBEROI
96.25%

SHRISHTI BHATTACHARYA
91.75%

AKANSHA VERMA
91.25%
HUMANITIES

MOHINI NAUTIYAL
97.25%

NAKSHATRA SHAH
95%

APALA NAITHANI
92.75%
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06